16/01/2019 08:27:55 - leilalou has won: 500MadPoints
16/01/2019 08:26:29 - leilalou has won: 1000MadPoints
16/01/2019 08:23:05 - leilalou has won: 500MadPointsNext
16/01/2019 08:21:50 - leilalou has won: 500MadPoints
15/01/2019 22:47:48 - majovo has won: 500MadPoints